බය නැති අගමැති ධුරයෙන් ඉවතට.. සන්ධානයේ තීරණාත්මක ලිපිය කතානායකට.. අලුත් ආණ්ඩුව එන සතියේ…එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දානය හා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය අතර වන ගිවිසුම අවසන් බවට පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දීමට එම සන්ධානය කටයුතු කරමින් සිටී.

ජාතික ආණ්ඩු ගිවිසුම කල් ඉකුත් වී ඇති නිසා වත්මන් ආණ්ඩුව හෝ
අගමැතිවරයා ධුරයන් දැරීම නීති විරෝදී බව නීතිවේදීන් විසින් පෙන්වා දීම නිසා මෙම තීරණය ගැනෙනු ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

ජාතික ආණ්ඩු ගිවිසුම තවත් දීර්ඝ කිරීම හෝ වෙනත් නව ආණ්ඩවුක් පිහිටුවීම යන විසදුම් දෙකෙන් එකක් ක‍්‍රියාත්මක කරවීමට සිදුවන්නේ යයි නීතිවේදීන් විසින් මේ වන විටත් ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශවයට පෙන්වා දී ඇත.

මේ තත්වය මත අගමැතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය ස්වභාවිකවම අහෝසි වනු ඇති අතර ඩන් පසු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දාන නව රජයක් බිහි කිරීමට කටයුතු සිදුවනු ඇත.

මේ වන විටත් ඒකාබද්ද පක්‍ෂය හා සන්ධානය ඒ සම්බන්දයෙන් කටයුතු කරමින් සිටී.

No comments:

Powered by Blogger.