70 ‍වෙනුවට 30 කියපු ජනාධිපති බුකිය අවුස්ස ගනී

ජනාධිපති මේපාර නිදහස් උත්සවෙත් නාගෙන. වසර 70 ක් වෙනුවට 30
ක් කියපු ජනාධිපතිගැන බුකියෙ වැටුනු ආතල් පෝස්ට ටිකක් මෙන්න


No comments:

Powered by Blogger.